میزان سرمایه گذاری برای احداث یک کلینیک زیبایی بر اساس نوع و تعداد دستگاه های مورد نیاز به ۴ دسته (A تا D) تقسیم می شود:
A) Hair Removal Laser, CO2 Fractional Laser, Q-switched NdYAG Laser, RF Fractional, Radiofrequency, Cavitation, LPG
B) Hair Removal Laser, RF Fractional, Radiofrequency, Cavitation
C) Hair Removal Laser, RF Fractional
D) Hair Removal Laser