1. عقد قرارداد با سرمایه گذار
  2. اجاره و یا خرید ملک مناسب
  3. خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز
  4. طراحی و انجام دکوراسیون
  5. عقد قرارداد با پزشک و استخدام و آموزش دستیاران و پرسنل
  6. برنامه ریزی و انجام تبلیغات و برندینگ