هایفو چیست؟

هایفو به معنی امواج فراصوت متمرکز شده با قدرت بالا و روشی ثابت شده، بدون خطر و بدون نیاز بهه جراحی برای لیفت صورت است.روش هایفو صورت جدید ترین روش انقلابی درمان پوست می باشد که بها تابانهدن امهواج اولتراسهونیک به صورت، یک پوست محکم تر، کشیده تر و جوان تر را بعد از یک بار درمان به ارمغان می آورد.هایفو به طور مستقیم انرژی گرما را به پوست و بافت های زیر پوستی می رساند که می تواندمنجر بهه تحریک و بازسازی کلاژنهای پوست شود و بدین ترتیب بافت پوست را بهبود بخشیده و افتادگی آن را کاهش دهد.این کار عملا باعث لیفت صورت بدون انجام هیچ گونه جراحی یا تزریق می شهود .یکهی از مزایهایفهوق العاده ی این روش نداشتن دوران نقاهت است.لیفت صورت با هایفو معمولا با یک وسیله ی دستی بنام هندپیس که امواج اولتراسونیک را بهه صهورت بی خطر به لایه های زیرین پوست در محل های های مشخص شده می تاباند، انجام مهی شهود .بهدن شهما تولید کلاژن های جدید را تا حدود یک سال آینده ادامهه مهی دههد .شهما مهی توانیهد در صهورت نیهاز روش هایفو را دوباره انجام دهید

کاربردهای درمانی : ۱- کاهش اسکارهای آکنه ۲- تنها روش لیفت ابرو ۳- چروک های کناری صورت گردن و غبغب ۴- سفتی و جوان سازی پوست صورت ۵- لیفت صورت بدون جراحی ۶- کاهش چین و چروک در گردن و دکلته ۷- کاهش چین و چروک در پیشانی و دور لب

پیام بگذارید